Danh sách tài khoản  ngân hàng 

Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn .

Bùi xuân thể : mã số  5911205127591

                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngân hàng vietcombank

Đỗ thị nhường 

mã số : 0121 000 488 334

vietcombank chi nhánh nhơn trạch đồng nai