Giao hàng theo yêu cầu khách hàng , giao hàng toàn quốc 

 

Danh sách tài khoản  ngân hàng 

Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn .

Bùi xuân thể : mã số  5911205127591